Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

VOP

VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania aktivít zo strany Združenia pre integrálne vzdelávanie

(ďalej len „Všeobecné podmienky“)

 

Organizátorom aktivít na, ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky je:

Združenie pre integrálne vzdelávanie Trenčianska 53 821 09, Bratislava – Ružinov IČO: 318 024 60 IBAN : SK98 1100 0000 0026 2871 2029 (ďalej len “organizátor” alebo “ZIV”)

 

Úvodné ustanovenia

 • Organizátor je poskytovateľom voľnočasových aktivít, seminárov, kurzov.
 • Všeobecné podmienky upravujú podmienky, za ktorých organizátor poskytuje svoje služby.
 • Objednávateľ je povinný pred začatím vykonávania služieb a registráciou na voľnočasovú aktivitu ZIV (ďalej aj „kurz ZIV“ alebo „akcia ZIV“) prostredníctvom webovej stránky ZIV oboznámiť sa s týmito Všeobecnými podmienkami a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

 

Prihláška na vzdelávacie podujatie:

 • Prihlášky ZIV prijíma spravidla len prostredníctvom emailu alebo on-line registráciou na stránke www.ziv.sk.
 • V prihláške uvádzajte vždy kompletné údaje.
 • Prihláška účastníka je záväzná dňom doručenia do ZIV, a to aj e-mailom.
 • Miesto na akcii ZIV sa prideľuje podľa poradia doručených prihlášok.
 • Po prijatí prihlášky Vám zašleme informáciu, či registrácia prebehla v poriadku. V prípade, ak Vám predmetné potvrdenie neprišlo na e-mail uvedený v registračnom formulári, tak ste neboli zaregistrovaný a registráciu musíte zopakovať buď prostredníctvom registračného formuláru alebo zaslaním registračných údajov prípadne kontaktujte ZIV telefonicky.
 • V prípade nedostatočnej kapacity Vám odporučíme náhradný termín daného kurzu ZIV alebo iný kurz ZIV.
 • V prípade neuhradenia ceny kurzu včas a riadne t.j. najneskôr 1 deň pred konaním kurzu ZIV, môžete absolvovať vzdelávacie podujatie iba so súhlasom ZIV.
 • Účastník prihlásením na vzdelávacie podujatie berie na vedomie, že akékoľvek zaznamenávanie či reporodukcia autorského diela z jeho konania (obrazový, zvukový alebo písomný záznam) je možná len z výslovným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti ZIV.

 

Platba:

 • Po prijatí prihlášky je potrebné uhradiť účastnícky poplatok za kurz.
 • Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním ceny na bankový účet ZIV.
 • Úhrada je možná len bankovým prevodom alebo po dohode v hotovosti.

 

Storno podmienky:

 • Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na kurzy ZIV prijímame prostredníctvom e-mailovej adresy ziv@ziv.sk.
 • Zrušiť registráciu je bezplatne možné najneskôr 1 deň t.j 24 hod. pred konaním kurzu ZIV.
 • V prípade, že sa účastník nemôže na vzdelávacie podujatie dostaviť, musí ZIV o uvedenom informovať najneskôr 1 deň pred jeho konaním prostredníctvom emailu meno, priezvisko a kontaktné údaje náhradníka.
 • Ak sa účastník na vzdelávacie podujatie nedostaví a ani za seba nepošle náhradu a neoznámi to ZIV vo vyššie uvedenej lehote, vrátenie úhrady nie je nárokovateľné.

 

Záverečné ustanovenia

 

ZIV si vo výnimočnej situácii ako je náhly úraz alebo choroba lektorov a pod. vyhradzuje právo na zmenu programu, termín semináru, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. V uvedenom prípade o týchto skutočnostiach budeme obratom informovať účastníka včas pred začatím kurzu ZIV, a to buď telefonicky alebo e-mailom. V prípade ak účastníkovi navrhované náhradné riešenie napr. vo forme náhradného kurzu nevyhovuje, ZIV vráti účastníkovi úhradu, ktorú obdržal na účet, z ktorého úhrada prišla resp. po dohode v hotovosti.