Trenčianska 53, 821 09 Bratislava - Ružinov

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom týchto informácií o ochrane osobných údajov plní prevádzkovateľ:

Združenie pre integrálne vzdelávanie
Trenčianska 53
821 09, Bratislava – Ružinov
IČO: 318 024 60

(ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „ZIV“)

svoje informačné povinnosti podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov zodpovedajú právnemu stavu v Slovenskej republike ku dňu začiatku uplatňovania Nariadenia t. j. k  25.5.2018 a sú v nich uvedené aj nové práva dotknutých osôb v zmysle novej legislatívy. Snahou ZIV je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutých osôb, ktoré zverili resp. poskytli osobné údaje prevádzkovateľovi ZIV.

 

ZIV spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe nižšie uvedených právnych základov:

Všeobecne záväzné právne predpisy, oprávnený záujem, plnenie zmluvy (objednávky) a súhlas, ktorý je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

 • Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na e-mail: ziv@ziv.sk
 • Na aké účely spracováva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje a bližšie podmienky spracúvania uvádzame nižšie:
 1. spracúvanie osobných údajov s cieľom a plnenia zákonných povinností ZIV v oblasti účtovníctva (archivácie, daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánom verejnej moci) – právnym pri tomto spracúvaní sú osobitné právne predpisy najmä zákon o účtovníctve – doba spracúvania je 10 rokov od získania údajov resp. doby uvedené v osobitných právnych predpisoch.
 2. Priamy marketing

B1. marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing) pri existujúcich klientoch, ktorým prevádzkovateľ poskytol svoje služby – právnym základom je oprávnený záujem ZIV  a doba spracúvania je 7 rokov od poslednej účasti na akciách ZIV; využívania tohto účelu spracúvania je v súlade s Nariadením, ak výkon činnosti ZIV a tým sledovaný oprávnený záujem prevažuje záujmy dotknutých osôb. Oprávnený záujem ZIV je informovanie dotknutých osôb s cieľom zvýšenie návštevnosti akcií ZIV.  Dotknutá osoba má právo prostredníctvom e-mailu kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a požiadať o ich výmaz a rovnako v rámci marketingovej komunikácie zaslať  priamo odpoveď ZIV, že si takúto komunikáciu neželá, čím sú dostatočne chránené záujmy klientov. Ak si dotknuté osoby nebudú želať takúto komunikáciu, ZIV okamžite prestane so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na tieto účely.

B2. marketingové zasielanie newsletterov alebo online reklamy na základe súhlasu osôb, ktoré zvolili príslušnú formu priameho marketingu na webovej stránke v časti Newsletter ZIV a nie sú klientmi ZIV – právnym základom je súhlas dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Vyplnením e-mailovej adresy v rámci formulára na zasielanie newsletterov tiež potvrdzujete ZIV, že ZIV môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov na vyššie uvedený účel a zakliknutím okienka príslušnej zvolenej formy marketingového oslovenia v časti, Newsletter na webovej stránke ZIV vyjadrujete, že súhlasíte so spracúvaním osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom.

 1. Poskytovanie informácií vyžiadaných cez kontaktné formuláre prostredníctvom Web stránky  ZIV

V rámci tohto spracúvania osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú len v prípadoch, ak sa ich dobrovoľne rozhodnete poskytnúť a súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely komunikácie medzi Vami a ZIV na základe vyplneného kontaktného formulára na Web stránke ZIV – právny základ je súhlas dotknutej osoby a doba spracúvania je obmedzená na nevyhnutnú komunikáciu na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci kontaktného formulára ZIV. Vyplnením kontaktných údajov ZIV v rámci kontaktného formulára potvrdzujete, že ZIV môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov a zakliknutím okienka príslušného súhlasu pri kontaktnom formulári vyjadrujete, že súhlasíte so spracúvaním osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom.

 • Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb resp. školení a akcií organizovaných ZIV za účelom plnenie zmluvy alebo objednávky – právnym základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy alebo objednávky, a to písomnej alebo zaslanej Vami prostredníctvom WEB stránky ZIV. Vyplnením kontaktných údajov ZIV v rámci webovej prihlášky alebo písomnej objednávky na akcie ZIV potvrdzujete, že ZIV môže použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov.
 • Kategórie príjemcov – získané osobné údaje uvedené v písm. a) vyššie môže ZIV poskytnúť osobe zabezpečujúcej účtovníctvo ZIV alebo technicky zabezpečujúcej web stránku ZIV resp. zasielanie newsletterov. Zoznam prípadných sprostredkovateľov je uvedený na web stránke ZIV.
 • Kategórie spracúvaných osobných údajov – predmetom spracúvania osobných údajov prostredníctvom ZIV je vždy bežná kategória osobných údajov; rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva z prihlasovacích resp. kontaktných formulárov ZIV prípadne môže byť uvedený aj v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje ZIV spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt a e-mailová adresa dotknutej osoby.
 • Kde sa spracúvajú osobné údaje – osobné údaje dotknutých osôb ZIV spracováva výlučne v rámci EU. Prenos do tretích krajín neuskutočňuje.
 • Ako sa spracúvajú osobné údaje – forma spracúvania je väčšinou manuálna, môže však byť aj čiastočne automatizovaná, nikdy však v rámci spracúvania nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. Profilovanie môže byť vykonávané pri spracovaní databáz na zasielanie newsletterov.
 • Práva dotknutej osoby – dotknutá osoba má právo na informácie ohľadom spracúvania osobných údajov najmä požadovať od ZIV potvrdenie, či ZIV spracováva jej osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom dotknutej osoby a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné), právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (aktuálne kontaktné údaje dozorného orgánu sú na webovej stránke úradu).

 

Vyššie uvedené informácie sú priebežne aktualizované najmä v prípade zmeny legislatívy alebo zmeny spôsobu spracúvania zo strany ZIV.